مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت چیست ؟ طرح تعالی مدیریت عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد IJAE-v4n12p11-en-001-1

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.11 ] مقدمهدر طی سـال هـای اخیـر جنگلـداری نـوین بـا هـدف پایـداریاکولوژیکی توسعهیافته و در حال حاضر نیز بـه سـرعت درحـالتکامل میباشد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد IJAE-v4n12p11-en-1

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.11 ] مقدمهدر طی سـال هـای اخیـر جنگلـداری نـوین بـا هـدف پایـداریاکولوژیکی توسعهیافته و در حال حاضر نیز بـه سـرعت درحـالتکامل میباشد Read more…

By 92, ago