Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

مقدمه
تنوعزیستی یـا گونـاگونی زیسـت شـناختی ،ترکیبـی از اشـکال مختلف و متنوع جوامع گیاهی و جانوری در کره زمین را شامل میشود. تنوعزیستی به مطالعـۀ گونـاگونی ،سـاختار جمعیتـی والگوهای فراوانی و پراکنش گیاهان که مفهوم آن بـا آمیختگـ ی و ترکیب گونهها قرین است پرداخته و بـه عنـوان شاخصـی بـرای مقایسه وضعیت اکولوژیک اکوسیستم ها بهکارگرفته مـی شـود وهدف از آن رسیدن به کمیتـی واحـد بـرای سـهولت مقایسـه وارزیابی جوامع و اکوسیستم ها است (2). آنچه امروزه بر اهمیتروزاف زون تن وعزیس تی م یافزای د نق ش آن در حف ظ ثب اتاکوسیستمهاست. زیرا حضور گونههای بیشـتر در یـک منطقـه ،ساختار پیچیدهتری به اکوسیستم هـای طبیعـی خواهـد داد و درنتیجه این اکوسیستمها در پاسخ بـه تغییـرات ، توانـایی بیشـتری داشــته و بــا ثبــاتتــر هســتند (5). یکــی از عوامــل مــؤثر بــرپارامترهایی نظیر غنا و تنوع، بهرهبـرداری از پوشـش گیـ اهی درقالب چرایدام اسـت . زیـرا دام و گیـاه در طبیعـت همـواره درکنش متقابل هستند و چرا به وسـیله حیوانـات اهلـی و وحشـی یکـــی از عوامـــل مـــؤثر در تغییـــرات پوشـــش گیـــاهی دراکوسیستمهای مرتعی شناخته شـده اسـت (16). چـرای دام درمراتع میتواند باعث کاهش تنوع و از بین رفتن عناصـر گیـاهی حساس گردد، چرای دام از هر نوع که باشد، با تغییر در فراوانیگونههای کلید و ضـروری کـه ضـامن بقـا ،پایـداری و کـارکرد اکوسیستمهـا هسـتند ،ایـن اکوسیسـتم هـا را تحـت تـأثیر قـرار میدهد (15).
ملیگو (13) در بررسـی اثـرات چـرا بـر ترکیـب و تنـوع گونهای مراتع نیمـه خشـک تانزانیـا اظهـار داشـت بـین تنـوع گونـهای در من اطق ب ا ش دته ای چ رای مختل ف، تف اوتمعنیداری وجود دارد، بهطوریکه بیشترین تنـوع گونـه هـا درپایینترین فشار چرایی رخ میدهد. هیکمن و همکاران ( 11)تأثیر مدیریت چرا بر غنای گونهای را در چمنزاری در کانزاس مورد مطالعه قرار دادنـد . آنهـا دریافتنـد سیسـتم هـای چرایـی
تفاوت معنیداری از نظر تأثیرگذاری بر تنوع و غنای گونـه ایندارند، اما شدتهای چرایی بـر ایـن شـاخص هـا تأثیرگـذار است، بهطوریکه افزایش شدت چرا با کاهش فراوانی گیاهانچمنی پابلند دائمی همراه است. در مـورد پهـن برگـا ن علفـیتفاوت معنـی داری مشـاهده نشـد . ژائـو و همکـاران (17) درتأثیرات بلندمدت قرق بر تنوع گونه ای در مناطق اسـتپی لاسپلاتو در چین اظهار داشتند که قرق طولانی مـدت در منـاطق استپی لاس پلاتو میتواند بهطور معنـی داری پوشـش تـاجی ،بی ومس، غن ا و تن وع گون هه ا را بهب ود ببخش د. کوین گ وهمکاران (14) در چمنزارهای آلپی شـرق فـلات کینگـا ی درچین نشان داد غنای گونه ای، تنوع شانون واینـر و یکنـواختی تحت بهره برداری متوسط دام به حداکثر خـود رسـیده اسـت .
بعد از آن بالاترین مقدار در مناطق با چرای سنگین اتفاق افتاد و در نهایت کمترین این شاخصهـا را در منـاطق بـدون چـرا بهدست آوردند. جوری و همکاران (3) با مقایسه شاخصهایتنوع و غنای گونه ای در مراتع صفارود رامسر نشان دادند کـه تنوع در اکوسیستمهای مرتعی بـا وضـعیت متوسـط و چـرای سبک افزایش یافته و در مناطق با قرق طولانی بیشترین مقدار تنوع و غنای گونهای اتفاق میافتد.
غلامی و همکاران (8) در بررسـی تغییـرات تنـوع ،غنـا وگروه های کارکردی پوشش گیاهی در شدتهای مختلف چرای دام نشان دادند که افزایش شدت چـرای دام موجـب کـاهش معنیدار شاخصهای تنوع و غنای گونهای گردید. عـلاوه بـر این، برخی گروههای کارکردی نظیر یکسالهها، تروفیـت هـا وگندمیان بهطور معنیداری از منطقه مرجع به بحرانـی کـاهش پیدا کردند. اندازهگیری تنوع زیستی و پارامترهای مربوط به آننظیر ترکیب گونهای، چیرگـی ،یکنـواختی و تعـداد گونـ ه در ارزیابی وضعیت اکولوژیکی اکوسیسـتم هـا از اهمیـ ت زیـادیبرخوردارمیباشد. از طرفی باتوجه به اینکه مبارزه بیولوژیـک ،حفظ ذخایر ژنتیکی و کنترل اکوسیستمهای طبیعی با شناسایی تنوع در این اکوسیستمها امکانپذیر است (9).
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

باتوجه به اینکه بیشتر مطالعات در زمینه تغییـرات تنـوع وغنا، در مناطق کلیدی و بحرانی صورت گرفته اسـت و کمتـ ربه سطوح مختلف چرایی توجه شده است لذا این پژوهش با
هدف بررسی تاثیر شدتهـای مختلـف چـرای دام بـر تنـو ع و غنای گونه ای انجام شد. زیرا شناخت روابط متقابـل دام و گیـاه ب هخص وص در س طوح مختل ف به رهب رداری دام از گی اه، ازمهمترین ابزارها جهت اتخاذ تدابیر صـحیح مـدیریتی در مراتـعاست.
مواد و روشها
معرفی منطقه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منطقه مورد مطالعه با مساحت 2/9110 هکتار در غرب کشور و در استان کرمانشاه در مختصات جغرافیایی 40 54 47 تا 5605 47 طول شرقی و˝43 02 33 الی 22 12 34 عرض شمالی واق ع گردی ده اس ت. متوس ط ارتف اع منطق ه از س طح دری ا
5/1221 متر است. بلنـدترین ارتفـاع منطقـه 11/1988 متـر وپایین نقطه آن 8/859 متر در خروجـی آن قـرار دارد. در ایـن منطقه متوسط بارش سالانه 8/582 میلـی متـر ،متوسـط دمـای ســالانه 2/14 درجــه ســانتیگــراد، متوســط حــداکثر دمــا درگرمترین ماه سال 1/38 درجه سانتیگراد و متوسط حداقل دمادر سردترین ماه سال 4/4- درجه سانتی گـراد اسـت بنـابراین اقلیم منطقه به روش آمبـرژه و دومـارتن نیمـه مرطـوب سـرد میباشد.این منطقه از مراتع ییلاقی و تعداد دام اسـتفاده کننـده از حوزه اعم از گاو، گوسفند و بز متعلق به روستاهای حـوزهمیباشد. با درنظر گرفتن پوشش گیاهی منطقه، تعادل بـین دامو مرتع تقریبااً رعایـت شـده اسـت . بـه همـین جهـت پوشـ ش گیاهی، تعادل خود را حفظ نموده، منتهی بهدلیل وسعت زیـاد حوزه این تعـادل ناهمسـان بـوده و در بخـش هـای از حـوزه وضعیت چرایی در مناطق مختلف متفاوت بوده بهطوریکه درشرق حوزه تعادل دام و مرتع به شدت به هم خورده و عـلاوه بر این دارای سابقه چرایی زیادی نسبت به سایر قسـمت هـ ای منطقه است. صرفنظر از بررسیهای بـ هعمـل آمـده در ایـنخصوص و با توجه به سیمای کلی رسـتنی هـای طبیعـی اکثـر نقاط عرصه، بهنظر میرسـد کـه تعـداد دام اسـتفاده کننـ ده از مراتع کمتر از ظرفیت واقعی بوده و بنیه و شادابی گیاهـا ن دربیشتر مناطق نشانگر این واقعیت است.
روش تحقیق
ابتدا محدوده مـورد مطالعـه بـا نقشـه توپـوگرافی 50000 :1مشخص شد، پس از تهیه نقشه واحدهای ژئومورفولوژیکی ازروی نقشههای پایه زمـین شناسـی و توپـ وگرافی، واحـد هـای یکسان از نظر شیب، جهت، ارتفـاع و زمـین شناسـی تفکیـک گردید، سپس بـا بازدیـد صـحرایی در منطقـه مـورد مطالعـه ،با توجه به تغییرات پوشش گیاهی، فاصله از منابع آب، فاصـله از روستا و تعداد دفعات تعلیف دام، چهار منطقه با تیمارهـای متفاوت بهرهبرداری دام از جمله تیمارهای بدون چـرا ،نصـف ظرفیت چرا، برابر ظرفیت چرا و دو برابر ظرفیت چرا انتخابشدند. سپس در منطقه مرجع هر حالت چرایی با استفاده از 4ترانســکت 200 متــری نمونــهبــرداری بــهروش تصــادفی–سیستماتیک صورت گرفت. بهطوریکه دو تا از ترانسـکت هـا در جهت شیب و دو تای دیگر عمود بر شیب مستقر گردیـد .
در امتداد هر ترانسکت تعداد 10 پلات یک مترمربعی به شکلتصادفی مستقر گردید و تعداد 40 پلات در هر منطقه و تعداد160 پلات در کل منطقه مطالعاتی برداشت شد. بهدلیل اینکـهنمونــهبــرداری در منــاطق همگــن انجــام شــد و واریــانسخصوصــیات مــورد بررســی کــم بــود، از اینــرو، ده پــلاتنمونهبرداری در امتداد هر ترانسکت انداخته شد.
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

سطح پلاتهای نمونهبرداری بهروش ویجرت و همچنـین تعداد و فاصله پلاتهای نمونهبـرداری بـا توجـه بـه تغییـرات شرایط محیطی و پوشش گیاهی انتخاب شـد . پـس از اسـتقرار پلاتها، فهرست گونههای موجود در هر پلات تهیه و تعـداد افراد متعلق به هرگونه ثبت گردید. جهت تعیین غنایگونـه ایاز شاخص هـای مارگـالف و منهینیـک و در مطالعـه تنـوع ازشاخصهای شانونواینر (بهعلت توجه به گونههای نادر) هیل1 و هیل 2 (بهعلت سهولت استفاده) بهرهگیـری شـد . جهـت برآورد میزان نزدیکی میانگین نمونـه بـه میـانگین جمعیـ ت ازخطای استاندارد استفاده شد، به بیان دیگر خطـای اسـتاندارد ،انحراف معیار یک توزیع نمونهبرداری آماری است. ابتدا جهتنرمال و همگن بودن دادهها از آزمـون هـای کولمـوگروف یـک نمونهای و لوین استفاده شد. سـپس دادههـای چهـار منطقـه بـا آزمون تجزیه واریانس مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتنـ د. در نهایت نیز از روش توکی (بهعلت نشان دادن اخـتلاف معنـی دارحقیقی) جهت مقایسه تیمارها استفاده گردید.
نتایج
نتایج نشـان داد بـرای شـاخص منهینـک و شـاخص مارگـالف بالاترین غنایگونـه ای مربـوط بـه منطقـه نصـف ظرفیـت چـرا و بع د از آن منطق ه براب ر ظرفی ت چ را م یباش د (ج دول1).مطالعه شاخصهای تنوع گیاهی نیز نشان داد که شـاخص هـای هیل 1، 2 و شانون واینر در مناطق نصف ظرفیـت چـرا و برابـرظرفیــت چــرا بــهترتیــب دارای بیشــترین و کمتــرین تنــوعمیباشند (جدول1).
مقایسه آماری شاخصهای غنا با روش توکی نشـان داد کـه اختلاف شاخص غنای مارگالف بین شرایط نصف ظرفیت چـرا و بدون چرا، برابر ظرفیت چرا و بدون چـرا و هـم چنـین میـان برابر ظرفیت چرا و دو برابر ظرفیت چرا در سـطح یـک درصـد معنیدار بوده است در حالیکه دو منطقه دو برابر ظرفیت چرا وبدون چرا در سطح پنج درصد با هم اختلاف معنـی دار داشـتند .
جدول 1. مقادیر محاسبه شده شاخصهای غنای گونهای و شاخصهای تنوع
تنوع شانون وینر تنوع هیل2 تنوع هیل1 غنا مارگالف غنا منهینیک نوع مدیریت
1/11 2/17 2/86 1/2 0/89 دو برابر ظرفیت چرا
1/4 3/14 4/52 1/64 1/73 نصف ظرفیت چرا
1/32 2/78 4/12 1/51 1/5 برابر ظرفیت چرا
0/66 1/59 1/97 0/82 0/76 بدون چرا
اما گرچه منطقه نصف ظرفیت چرا نسبت به منطقه برابر ظرفیتچرا شاخص غنای مارگـالف آن بیشـتر بـود امـا ایـن اخـتلافمعنیدار نبود (جدول 2). مقایسـه شـاخص هـای غنـا بـا روشتوکی نشان داد که اختلاف شاخص غنای منهینیک بـین شـرایط نصف ظرفیت چرا و بدون چرا، نصف ظرفیت چـرا و دو برابـر ظرفیت چرا در سطح یک درصد معنیدار بوده است در حالیکهمناطق دو برابر ظرفیت چرا و بدون چرا و برابر ظرفیـت چـرا وبدون چرا در سطح پنج درصد با هم اختلاف معنـی دار داشـتند .
اما مناطق نصف ظرفیت چرا و برابـر ظرفیـت بـا هـم اخـتلاف معنیدار نداشتند (جدول 2).
مقایسه آماری شاخص های تنوع با روش توکی نشان داد کهاختلاف شاخص تنوع هیل 1 بین شرایط بدون چـرا و دو برابـر ظرفیت چرا، بدون چرا و نصـف ظرفیـت چـرا در سـط ح یـکدرصد معنیدار بوده است در حالیکه مناطق بدون چـرا و برابـر ظرفیت چرا و همچنین در مناطق برابـر ظرفیـت چـرا و نصـف ظرفیت چرا و برابر ظرفیـت چـرا و دو برابـر ظرفیـت چـرا درسطح پنج درصد اختلاف معنیدار داشـتند (جـدول 3). مقایسـه آماری شاخصهای تنوع با روش توکی نشـان داد کـه اخـتلاف شاخص تنوع هیل 2 بین شرایط بـدو ن چـرا و نصـف ظرفیـت چرا، برابر با چرا ودو برابر ظرفیت چرا، نصـف ظرفیـت چـرا ودو برابر ظرفیت چرا در سطح یک درصد معنیدار بوده است درحالیکه مناطق بدون چرا و برابر ظرفیت چرا، بـدون چـرا و دو برابر ظرفیت چرا، دو برابر ظرفیت چرا و برابر ظرفیـت چـرا درسطح پنج درصد اختلاف معنیداری وجـود دارد. هـم چنـین درمناطق برابر ظرفیت چرا و نصف ظرفیت چرا اختلاف معنـی دار نبوده است (جدول 3).
مقایسه آماری شاخص های تنوع با روش توکی نشان داد کهاختلاف شاخص تنوع شانون وینر بین شرایط بـدون چـرا و دوبرابر ظرفیت چرا، بدون چرا و نصف ظرفیت چـرا ،نصـف ظرفیـتچرا و دو برابر ظرفیت چرا در سطح یک درصد معنیدار بوده اسـت در حالی که مناطق بدون چرا و برابر ظرفیت چرا در سطح 5 درصـد اختلاف معنیداری وجود دارد. همچنـین در منـاطق برابـر ظرفیـت چرا و نصف ظرفیت چرا، برابر ظرفیت چرا و دو برابر ظرفیت چـرااختلاف معنیدار نبوده است (جدول 4).

sig خطای استاندارد تفاوت میانگینها نوع مدیریت (b) نوع مدیریت (a)
0/00**
0/03*
0/00** 0/07
0/07
0/07 -0/44 0/38
-0/03 نصف ظرفیت چرابدون چرابرابر ظرفیت چرا دو برابر ظرفیت چرا
0/00**
0/00**
0/07ns 0/07
0/07
0/07 0/44
0/82
0/41 دو برابر ظرفیت چرابدون چرابرابر ظرفیت چرا نصف ظرفیت چرا
0/07ns
0/00**
0/00** 0/07
0/07
0/07 -0/41
0/41
0/03 نصف ظرفیت چرابدون چرادو برابر ظرفیت چرا برابر ظرفیت چرا
0/03*
0/00**
0/00** 0/07
0/07
0/07 -0/38
-0/82
-0/41 دو برابر ظرفیت چرانصف ظرفیت چرابرابر ظرفیت چرا بدون چرا
0/00**
0/02*
0/00** 0/05
0/05
0/05 -0/84
0/13
-0/61 نصف ظرفیت چرابدون چرابرابر ظرفیت چرا دو برابر ظرفیت چرا
0/00**
0/00**
0/066ns 0/05
0/05
0/05 0/84
0/97
0/23 دو برابر ظرفیت چرابدون چرابرابر ظرفیت چرا نصف ظرفیت چرا
0/06ns
0/03*
0/00** 0/05
0/05
0/05 -0/23 0/74
00/61 نصف ظرفیت چرابدون چرادو برابر ظرفیت چرا برابر ظرفیت چرا
0/025*
0/00**
0/035* 0/053
0/053
0/053 -0/13
-0/97
-0/74 دو برابر ظرفیت چرانصف ظرفیت چرابرابر ظرفیت چرا بدون چرا
0-257863

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

جدول 2.نتایج آزمون توکی بهترتیب برای شاخصهای غنا مارگالف و منهینیک
ns : عدم تفاوت معنی دار، * معنی داری در سطح 05/0 و ** معنی داری در سطح 01/0
بحث و نتیجهگیری
یکی از عوامل مؤثر بر غنا و تنوع، بهرهبرداری از پوششگیـ اهیدر قالب چـرا ی دام اسـت کـه اگـر از حـد متعـارف و تحمـل اکوسیستم فراتر رود سبب عوارض غیـ رقابـل برگشـت بـر رویپوشش و نهایتاً خاک و اکوسیستم مرتعـ ی خواهـد گردیـ د. لـذا نتایج این مطالعه کـه در راسـتای واکـنش غنـا و تنـوع پوشـش گیاهی نسبت به بهره برداریهای مختلف دام بود، نشـان داد کـه غنا و تنوع اکوسیستم مرتعی تحـت تأثیــر شـدتهای مختلـفبهرهبرداری دام اختلاف معنیداری با یکدیگر دارند. بهطوریکهمطالعه شاخصهای مارگالف و منهینیک در مناطق مورد مطالعه،نشان داد که بالاترین غنـای گونـه ای مربـوط بـه منطقـه نصـف ظرفیت چرا میباشد. این در حالی است که منطقه برابر ظرفیـت
sig خطای استاندارد تفاوت میانگین ها نوع مدیریت (b) نوع مدیریت (a)
0/00**
0/00**
0/02* 0/03
0/03 1/66
0/89
1/26 نصف ظرفیت چرابدون چرابرابر با ظرفیت چرا دو برابر ظرفیت چرا
0/00**
0/00**
0/03* 0/03
0/03 1/66
2/55
0/4 دو برابر ظرفیت چرابدون چرابرابر با ظرفیت چرا نصف ظرفیت چرا
0/00**
0/03*
/02* 0/03
0/03
0/03 1/26
2/15
– 0/4 دو برابر ظرفیت چرابدون چرانصف ظرفیت چرا برابر ظرفیت چرا
0/00**
0/00**
0/03* 0/03
0/03
0/03 -0/89
2/55
2/15

دو برابر ظرفیت چرانصف ظرفیت چرا
برابر با ظرفیت چرا بدون چرا
0/00**
0/03*
0/04* 0/03
0/03
0/03 -0/97
-0/61
0/58

نصف ظرفیت چرا
برابر با ظرفیت چرابدون چرا دو برابر ظرفیت چرا
0/00**
0/00**
0/07ns 0/03
0/03
0/03 0/97
1/55
0/36 دو برابر ظرفیت چرابدون چرابرابر با ظرفیت چرا نصف ظرفیت چرا
0/07ns
/00**
0/023* 0/03
0/03
./03 -0/36
0/61
1/19 نصف ظرفیت چرا
دو برابر ظرفیت چرابدون چرا برابر ظرفیت چرا
0/04*
0/00**
0/02* 0/03
0/03
0/034 -0/58
1/55
1/19 دو برابر ظرفیت چرانصف ظرفیت چرابرابر با چرا بدون چرا
0-239575Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]

جدول 3. نتایج آزمون توکی بهترتیب برای شاخصهای تنوع هیل1 و هیل2:
ns : عدم تفاوت معنی دار، * معنی داری در سطح 05/0 و ** معنی داری در سطح 01/0
چــرا از ایــن لحــاظ در رده دوم و منــاطق دیگــر در ردههــایبعدی قرار میگیرند. مطالعه شاخصهای تنوعگیاهی نیـز نشـان داد که میزان عددی شاخصهای شانونواینر، هیـل 1 و هیـل 2در منطقه نصف ظرفیـت چـرا و برابـر ظرفیـت چـرا بیشـترین می زان را داش تهان د و من اطق دیگ ر در ردهه ای بع دی ق رارگرفتهاند. گرچه منطقه نصـف ظرفیـت چـرا نسـبت بـه منطقـه
برابر ظرفیت چرا شاخصهـای غنـ ای مارگـالف و منهینیـک آنبیشتر بود اما این اختلاف معنیدار نبود. لذا وجود بـالاتر ین غنـاو تنوع در شرایط نصف ظرفیـت چـرا و برابـر ظرفیـت چـرا راشاید بتوان به تعدیل رقابت گونههـا از طریـق بهـره بـرداری دامنسبت داد. طهماسبی (6) بیان مـی کنـد در یـک جامعـه گیـاهی یکسری گیاهان با قدرت رقابت زیادی گسترش پیدا کردهاند وباعث کاهش حضور دیگر گونهها شدهاند، لذا ایـن ،حکایـت ازکاهش تنوع گونهای دارد. اما اگر بهرهبرداری دام از این گیاهـان صورت گیرد و همزمان موجب انتقال بذور گیاهـان در مقیـاسمحلی گردد، می توان گفت که چرای دام در ایـ ن حالـت غنـای گونهای را افزایش داده است.
البته تاثیر چرای دام بر غنـا و تنـوع پوشـش گیـاهی نـه بـهشدت چرا، بلکه به عوامل مهم دیگری از جمله نوع دام، قابلیتتولید زیستگاه و سابقه چرایی زیستگاه نیز بسـتگی دارد. سـابقه چرایی زیاد در قسمتهایی از حوزه بیانگر کـاهش تنـوع در آنقسمتها بود. در واقع سابقه چرایی از این نظر مهـم اسـت کـه
جدول 4. نتایج آزمون توکی برای شاخص تنوع شانونواینر
sig خطای استاندارد تفاوت میانگین ها نوع مدیریت (b) نوع مدیریت (a)
0/00**
0/00**
0/07ns 0/11
0/11
0/11 – 0/3 0/45
-0/21 نصف ظرفیت چرابدون چرابرابر ظرفیت چرا دو برابر ظرفیت چرا
0/00**
0/00**
0/06ns 0/11
0/11
0/11 0/3
0/74
0/08 دو برابر ظرفیت چرابدون چرابرابر ظرفیت چرا نصف ظرفیت چرا
0/06ns
0/04*
0/05* 0/11
0/11
0/11 -0/08
0/66
0/21 نصف ظرفیت چرابدون چرادو برابر ظرفیت چرا برابر ظرفیت چرا
0/00 **
0/00**
0/04* 0/11
0/11
0/11 0/ 45
0/ 74
-0/66 دو برابر ظرفیت چرانصف ظرفیت چرابرابر ظرفیت چرا بدون چرا
ns : عدم تفاوت معنی دار، * معنی داری در سطح 05/0 و ** معنی داری در سطح 01/0
تاثیر زیادی بر روند تکامل گونه ها دارد. لذا هر چه از مناطق بـا سابقه چرایی کمتر به منـاطق بـا سـابقه چرایـی بیشـت ر حرکـتمیکنیم، چرای دام تاثیر بیشتری بر تنوع میگذارد. نتـایج نشـان داد شاخص غنای مارگالف بین منـاطق نصـف ظرفیـت چـ را و بدون چرا، برابر ظرفیت چرا و بدون چرا، برابر ظرفیـت چـ را و دو برابر ظرفیت چرا در سطح یک درصد بـا همـدیگر اخـتلاف معنیداری دارند.
همچنین نتایج شاخص غنـای منهینیـک نشـان داد کـه بـین شرایط نصف ظرفیت چرا و بدون چرا، نصف ظرفیت چرا و دوبرابر ظرفیت چرا در سطح یک درصد اختلاف معنیداری با هم
126873903224Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]


دیدگاهتان را بنویسید