Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

مقدمه
هیـ دروکربنهـا ی آروماتیـ ک حلقـو ی (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) دستهای از ترکیبات آلـ ی هسـتند کـه بـه طـور گسترده در هر دو محیط خشکی و آبی یافت میشوند (24). در مجموع بیش از 100 نوع مختلف از ترکیبات PAH وجود دارد ،اما آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا فقط 16 ترکیب از آنهـا را بهعنوان آلایندههای پیشگام معرفـ ی کـرده اسـت (31). منبـعاص لی ورود ای ن ترکیب ات ب ه مح یط، فعالی ته ای انســانی(Pyrogenic و Petrogenic) است، اما میتوانند منشأ طبیعی نیز داشته باشند (28). بهعنوان مثال، پریلن (12C10H) یک محصـولبیوژنیک است که بهطـور طبیعـی در محـیطهـا ی خشـک ی و از تحول پیشمادههای اولیه و همچنین در رسوبات عمقی بوجـودمیآید (22). از دیگر منابع طبیعی ترکیبات PAH نیز میتوان به فعالیت آتشفشانها، آتشسوزی جنگلها و نشت طبیعی نفـتاشاره کرد (15 و 25). همچنین فعالیتهای انسانی در رابطـه بـاتولید عمده ترکیبات PAH همـان منشـأ پایروژنیـ ک اسـت کـهعمدتاًعمدتا شامل سوختن ناقص ترکیبـات آلـی ماننـد زغـال سـنگ،نفت و مواد چوبی در درجه حرارت بـالا مـیباشـد (21 و 31).
علاوه بر آن ریزشمستقیم مواد نفتی، تخلیه آب توازن کشتیهـاو روانابهای منشـأ گرفتـه از محـل دفـن زبالـههـا ی شـهر ی، آسفالت معابر و تانکرهای ذخیرهسازی مواد نفتی و امثـال اینهـا نیز از منابع پتروژنیک این ترکیبات محسوب میشوند (28).
بهعلت ایجاد اثـرات سـمی پایـ دار، سـرطان و ناهنجـاری و همچنین قابلیت تجمـع ز یسـت ی در مهـره داران از جملـه انسـان(36) ت اکنون مطالع ات زی ادی روی ترکیب ات PAH ص ورت گرفته است. اگرچه اثرات سمی حاد و در نتیجه پتانسیل تهدیـ د فراوان این ترکیبات در سایر مهرهدارن نیز به اثبات رسیده اسـت(24)، اما مطالعات اندکی در خصـوص تع یـی ن غلظـت و منشـأترکیبات PAH روی مهرهدارن وحشی بهویژه پرنـدگان در یـ اییانجام شده است.
از بین گونههای حیاتوحش، پرندگان دریایی بـه خصـوص گونههای ساحلی همواره در معرض آلودگیهای وارد شـده بـهمحیط زیست آبی قرار دارند. بهدلیـ ل نقـش حسـاس پرنـدگان،محققین بسیاری از این گونهها بهعنـوان شـاخص آلاینـده هـا یمحیطی و اخطاردهنـده گـان اولیـه بـرای بسـیاری از آلاینـدههـااستفاده کردهاند (8 و 11). این موجودات به دلایلی از قبیل قابل رؤیت بودن، حساسیت پذیری بالا نسبت به تغییرات محیطـ ی و قرارگرفتن در سطوح بالای زنجیره غذایی، میتواننـد بـهعنـوانپایشگر زیستی برای بسیاری از آلایندههـا درنظـر گرفتـه شـوند(2)؛ اما به دلایل عملی و اخلاقی و از آنجا که برای بررسی نوع و میزان آلایندههای محیط زیستی در پرندگان نیاز به کشتن آنهـا میباشد، بنابراین بهتر است از پایشگرهای زیستی دیگری بـرا یاین منظور استفاده گردد (12). با توجه به طبیعت چربیدوسـت یکه ترکیبات PAH دارند، بهراحتی در بافت کبد و تخم پرنـدگانتجمع مییابند (19، 29 و 33) و میزان تجمع این مواد در تخـمپرندگان دو تا سه برابر بیشتر از بافت کبد اسـت (19). بنـابرا ین میتوان از تخم پرندگان بهعنوان یک ابزار مناسب بهمنظور نشان دادن وضعیت آلودگی محیط زیست (5 و 29) و پـا یش سـطوحآلایندهها در مکان آشیانهسازی (6، 19 و 20) استفاده کرد.
بررس ی من ابع نش ان داد ک ه تنه ا ی ک مطالع ه ب ه تعی ینغلظت و منشأ ترکیبات PAH در تخم پرندگان پرداختـه اسـت.
در این مطالعه که توسط پرییرا و همکاران (20) روی سه گونـهدر بریتانیــا انجــام گرفــت، از م یــان 52 ترکیــب PAH مــورد بررس ی، غلظ ت فن انترن در تخ م گون ه غ از دری ای ش مالی(Morus bassanus) و متیلنفتالین در تخـم دو گونـهی عقـاب
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

طلایی (Aquila chrysaetos) و ترمتای (Falco columbarius) نسبت به سایر ترکیبات فراوانتر و همچنین منشأ ایـ ن ترکیبـاتنیز پتروژنیک بهدست آمد (20). البتـه مطالعـات زیـ ادی وجـوددارد که بـه تع یـی ن غلظـت و منشـأ ایـ ن ترکیبـات در رسـوبات محیطهای آبی از جمله تالابها پرداختهاند. ریاحی بختیـ اری و همک اران (22) مطالع های ب همنظ ور بررس ی غلظ ت و منش أ ترکیبات PAH در رسـوبات سـطحی دریاچـه شـینی در مـالز یانجام دادند. غلظت کل19 ترکیب PAH در این مطالعه بین 248تــا 8098 و بــرای پــریلن بــین 2/34 تــا 6/4578 نــانوگرم بــرگرم بهدست آمد. ضمن اینکه منشأ 19 ترکیب PAH پتروژنیـ ک و برای پریلن بیوژنیک بهدست آمد (22). هـم چنـین در مطالعـهدیگری که توسط ابراهیمی و ریـاح ی بختیـاری در سـال 2012روی رسوبات سطحی منطقه بندر خمیر و جزیـ ره قشـم انجـامگرفت، غلظت 22 ترکیـ ب PAH در محـدوده 259 تـا 5376 و غلظت پریلن بین 7/2 تا 1/26 نانوگرم بـر گـرم بـهدسـت آمـد.
ضمن اینکه منشأ تمامی ترکیبات مورد بررسـ ی در ایـ ن مطالعـه پتروژنیک بهدست آمـد (10). نعمتـ ی و همکـاران نیـ ز در سـال1392 مطالعهای با هدف بررسی الگوی پراکنش و تعیـی ن منشـأترکیب ات PAH در رس وبات س طحی س واحل دری ای خ زر و چندین رودخانه انجام دادند. غلظت 29 ترکیب PAH بین 8/98تا 8/855 و غلظت پـر یلن در محـدوده کمتـر از 1/0 تـا 1/116نانوگرم برگرم بهدست آمد. منشأ 19 ترکیب PAH مورد بررسیدر این مطالعه مخلوطی از پایروژنیک و پتروژنیک و برای پریلن بیوژنیک و در اثر فعالیت قارچها روی مواد چـوب ی در خشـک یبهدست آمد (4).

شکل 1. موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری از رسوبات و تخم دو گونه مورد بررسی در تالاب انزلی
با توجه به اینکه تاکنون هـ یچ گزارشـ ی در رابطـه بـا تعیـی ن غلظت و منشأ ترکیبات PAH بـه طـور همزمـان در رسـوبات و تخم پرندگان منتشر نشده است، لذا در این مطالعه سـع ی بـر آناست تا ضـمن تع یـی ن غلظـت ایـ ن ترکیبـات در تخـم دوگونـهحواصیل خاکستری (Ardea cinerea) و پرسـتو دریـایی گونـهسـفید (Chlidonia shybrida) و هـم چنـین رسـوبات س طح یاطراف منـاطق جوجـهآوری آنهـا در تـالاب انزلـی، منشـأ ایـ ن ترکیبات را نیز با استفاده از برخی نسبتهای تشخیصی بـه طـورهمزمان تعیین کرد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
تالاب انزلی آبگیری وسیع با آب شیرین، یوتروفیک و کـم عمـقبوده که وسعتی در حدود 193 کیلومترمربع دارد. این تـالاب درمحــدوده جغرافیــایی 20 ˚37 تــا 37 ˚37 عــرض شــمال ی و15 ˚49 تا 40 ˚49 طول شرقی در جنوب غربی دریـ ای خـزر
در استان گیلان قرار دارد. میانگین سالانه دما در محدوده تالاب انزلی حدود 2/16 درجه سـانت یگـراد و میـ انگین بـارش حـدود1827 میلیمتر در سال میباشد (18). دو منطقـه حفاظـت شـدهسیاهکشیم (A) و آبکنار (B) بهترتیب در جنوب غـرب و غـربتالاب انزلی واقع شدهاند که بهعلت داشتن ویژگیهای محیطـ یمناسب، از جذابیت زیادی برای دو گونه حواصیل خاکسـتر ی و پرستوی دریایی گونه سـف ید برخوردارنـد (شـکل 1). دو گونـهمــورد بررســ ی در ایــن مطالعــه بــه علــت دارا بــودن برخــیشرایط از قبیل حداکثر وابستگی زیستگاهی و تغذیـه ای بـه تـالابانزلی، گوشتخوار بودن، عدم حساسیت نسبت به برداشت تخـم ازآشیانه و شناسایی وجمعآوری آسان نمونه تخمشان، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. از طرفی بـا توجـه بـه اینکـه پراکنـدگیترکیبات PAH در مطالعـات انجـام شـده روی رسـوبات سـواحلاطراف دریای خزر متفاوت و منشأ این ترکیبات بهطور غالب بهجز پ ریلن انس انی (Petrogenic) ب هدس ت آم ده (18 و 31) در ای ن مطالعه تالاب انزلی بهعنوان منطقه مورد بررسی، انتخاب شد.
جمعآوری نمونهها و جامعه آماری
در ایــن مطالعــه تعــداد 16 نمونــه رســوب ســطح ی (5-0سانتیمتری) از اطراف دومنطقه جوجهآوری سیاهکشیم و آبکنـارواقع در تالاب انزلی بهشکل تصادفی در اردیبهشت 91 برداشت گردیــد. ســپس هــر یــک از نمونــه هــای رســوب در پوشــشآلومینیومی قرار گرفته و توسط یونولیـ ت حـاو ی یـ خ بـه محـلآزمایشگاه منتقل شدند. همچنـین تعـداد 10 نمونـه تخـم از دوگونه مورد بررسی در این مطالعـه برداشـت و پـس از شکسـتنپوسته تخم هـر یـ ک از نمونـه هـا، محتو یاتشـان درون ظـروفشیشهای ریخته شد. در ادامه محتویات درون هر یک از ظـروفشیشهای همگن و درب آنها بـا اسـتفاده از پوشـش آلومینیـ ومی
جدول 1. اطلاعات اکولوژیکی و نمونههای تخم دو گونه مورد بررسی در تالاب انزلی
منطقه جوجهآوریو تعداد نمونه (n) میانگین طول، قطر و وزن هر تخم (M±SE) عادت غذایی نوع زیستگاه و محل جوجهآوری نام علمی ولاتین نام گونه
سیاهکشیم (5) 59 × 44 ± 1/03
میلیمتر
31/1 ± 57 گرم در درجه اول از ماهیها و سپس دوزیستان ،پستانداران کوچک ،پرندگان و بیمهرگان آبهای کم عمق سواحل دریاچهها ،تالابها، خورها و مانگروها. آشیانه
سازی روی درختان و در برخی
موارد درختچهها Ardea cinerea
Grey heron حواصیل خاکستری
آبکنار (5) 38 × 27 ± 0/61
میلیمتر
13/0 ± 14 گرم ماهیهای کوچک ،
سختپوستانی مانند میگو ،دوزیستان، حشرات و لارو حشرات باتلاقها، دریاچهها، تالابها ،
مصبها و آبهای داخل خشکی در کلنیهای ده تا چند صد جفتی.
آشیانه سازی روی گیاهان آبزی شناور در سطح آب Chlidonia shybrida
Wishkered tern پرستویدریاییگونه سفید
بسته شد. ضمناًضمنا تمامی نمونههای رسوب و تخـم نیـ ز تـا زمـانانجام مراحـل بعـدی، در دمـای منهـای 20 درجـه سـانتیگـرادنگهداری شدند. جدول 1 اطلاعـات اکولـوژیکی و نمونـه هـا یتخم دو گونه مورد بررسی در این مطالعه را نشان میدهد.
استخراج ترکیبات PAH از نمونههای تخم
ابتدا بهمنظور خشـک کـردن نمونـههـا، محتو یـ ات هـر یـ ک از نمونههای تخم به درون ارلن مـا یر منتقـل و پـس از آن سـدیم سولفات کاملاًکاملا فعال شده به آن اضـافه و توسـط میلـه ش یشـه ایمحتویات درون ارلن هموژن و خشک شدند. سـپس پـنج گـرموزن خشک از هر نمونه، بهدقت توزین و مقدار 100 میکرولیتر ترکیب جانشینی شـامل چهـار ترکیـ ب دوترویـ ت شـده شـامل
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

12anthracene-d10, naphthalene-d8, chrysene-d12 and perylene-dبه هر یک از آنهـا اضـافه گرد یـ د. در مرحلـه بعـد و بـهمنظـورصابونی کردن چربـ یهـا مقـدار 50 میلـ یلیتـر متـانول-پتاسـ یم هیدروکساید شش مولار به آن اضافه (34) و بهمدت دو ساعت در آون با دمای 60 درجه سانتیگراد قـرار داده شـد. در نهایـ ت استخراج ترکیبات آلی با استفاده از 50 میلیلیتـر هگـزان نرمـالبه مدت دو ساعت توسط دستگاه اوربیتال شیکر انجام پـذ یرفت (20 و 26). ضمن اینکه بهمنظور اندازهگیری لیپیـ د هـر یـ ک از نمونههای تخـم، از دسـتگاهSoxtec TM مـدل 2050 و حـلالکلروفرم استفاده گردید (14).
استخراج ترکیبات PAH ازنمونههای رسوب سطحیجهت خشک کردن نمونههای رسوب، ابتدا تمامی آنها بهمـدت72 ساعت در دستگاه فریز درایر قرار گرفتند. سـپس پـنج گـرموزن خشک از هر نمونه بهدقت توزین و مقدار 100 میکرولیتـرترکیب جانشینی (مانند نمونههـا ی تخـم ) بـه هـر کـدام اضـافهگردیــد. در ادامــه اســتخراج ترک یبــات آلــ ی بــا اســتفاده از160 میلیلیتر دیکلرومتان بهمـدت 12 سـاعت توسـط دسـتگاهسوکسله انجام پذیرفت (10). ضمن اینکه مقدار کربن آلـ یکـل(Total organic carbon) هر نمونه با اسـتفاده از روش کـاهشدر اثر سوختن (Loss on Ignition) تعیین گردید. در ایـ ن روش دو گرم رسوب خشک بهمدت شش ساعت در کـوره بـا دمـای400 درجه سانتیگراد قرار گرفـت و پـس از آن بـه دسـیکاتور منتقل تا به دمای محیط برسد. سپس تفاوت وزن حاصل در اثـرسوختن بر میزان وزن اولیه نمونه رسوب تقسیم و در عدد 100ضرب شد تا میزان مواد آلی کل بهدست آیـ د. در نهایـ ت بـرا یمحاسبه کربن آلی کل، میزان مواد آلی کل بـر عـدد 8/1 تقسـ یم گردید (13).
کروماتوگرافی ستونی
ایـن بخـش ک ه بـهمنظـور جداس از ی ترکیبـاتPAH از س ایر ترکیبات آلـ ی انجـام گرفـت، شـامل دو مرحلـه کرومـاتوگرافیستونی مرحله اول و دوم مـ یباشـد . در مرحلـه اول بـا اسـتفادهستون حاوی سیلیکاژل 5% غیرفعـال شـده بـا آب اضـافه و 20میلیلیتر مخلوط ان-هگزان/دیکلرومتان به نسبت حجمـی 1:3، هیدروکربنهایی شامل آلکانها، ترکیبات PAH، هوپـان و غیـ رهجدا گردیدند (10). در مرحله دومنیز ترکیبات PAH با اسـتفاده از ســتون حــاوی ســلیکاژل فعــال و 14 میلــیلیترمخلــوط ان-هگزان/دیکلرومتان به نسبت حجمـی 1:3 از سـا یر ترکیبـاتج دا ش دند. در نهای ت بخ ش جداش ده ترکیب ات PAH ب اجریــان بســیار آرام گــاز نیتــروژن خشــک و قبــل از تزریــقنمونهها به دستگاهGC-MS ، 100 میکرولیتـر اسـتاندارد داخلـیبهنام پاراترفنیل-14d به ویال حاوی نمونه اضافه و سپس مقـداریک میکرولیتر از آن به دسـتگاه تزریـق گردیـد (10، 22، 23 و 35).
تجزیه و تحلیل آماری
پــس از بررســی نرمــال بــودن داده هــا بــا اســتفاده از آزمــونKolmogorov-Smirnov، جهت بررسی اختلاف معنـی دار بـینغلظتهای کل ترکیبات PAH موجود در تخم دوگونه پرنـده ورسوبات از آزمون t-test و برای بررسی همگن بودن واریانسها از آزمون Levene با اسـتفاده از نـرمافـزار R نسـخه 3 صـورتگرفت.
نتایج و بحث
غلظت ترکیبات PAH در نمونههای رسوبنتایج آنالیز 23 ترکیب PAH در هر یک از نمونـه هـا ی رسـوبشامل 16 ترکیب اولویـ تبنـد ی شـده توسـط آژانـس حفاظـتمحــیط زیســت امریکــا بــه همــراه ترکیبــات متیــلفنــانترن (MP, 3MP, 9MP and 1MP2)، 2-متیلآنتراسن (MA2)، بنـزو
(e) پایرن (BeP) و پریلن (Per) بههمراه پارامترهای مربـوط بـهآنها در جدول 2 نشان داده شده اسـت .غلظـت کـل 22 ترکیـ ب PAH (بهجز پریلن) در نمونههای رسوب منطقه سیاهکشیم بـ ین
05/560 تا 66/833 و در رسوبات منطقه آبکنار بـ ین 5/569 تـا
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

64/734 نانوگرم بر گرم تعیـی ن گردیـ د. غلظـت پـریلن نیـ ز در رسوبات منطقه سیاهکشـ یم و آبکنـار بـهترتیـ ب بـ ین 65/70 تـا33/108 و 14/63 تا 68/98 نانوگرم بر گرم بهدست آمد. ضـمناینکه میانگین مجمـوع غلظـت 22 ترکیـبPAH در دو منطقـهسیاهکشیم و آبکنار بهترتیب معـادل 18/10 و 25/9 نـانوگرم بـرمیلیگرم TOC و بـرا ی پـر یلن بـه ترتیـب معـادل 86/1 و 12/1نانوگرم بر میلیگرم TOC بهدست آمد.غلظتهای کل بـه دسـتآمده برای 22 ترکیب PAH و پریلن در این مطالعه، در محدوده
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

غلظـت ه ای تعیـی ن ش ده در مطالعـه نعمت ی و همک اران رویرسوبات رودخانههـا ی سـواحل در یـ ای خـزر (4) و بـه مراتـبکمتر از غلظتهای گـزارش شـده در مطالعـه ریـ احیبختیـ اری
و همکــاران در رســوبات دریاچــه شــینی (22) و ابراهیمــی و ریاحی بختیاری روی نواحی بنـدر ی خمیـ ر و قشـم (10) قـرار گرفت.
بررس یه ا نش ان داد ک ه از ب ین 23 ترکی ب PAH م ورد بررسی، ترکیباتی از قبیل آنتراسن، فنانترن، ترکیبات متیلفنانترن ،پایرن و پریلن نسبت به سـا یر ترکیبـات از غلظـت بیشـتر ی در رسوبات برخوردارند و این در حالی است کـه نتـایج آزمـون -ttest هیچگونه رابطه معنیداری بین غلظت کل 22 ترکیب PAHو پــریلن در رســوبات مــورد بررســی را نشــان نــداد (05/0-pvalue>). بیشترین غلظت کـل 22 ترکیـ ب PAH بـه ترتیـ ب در نمونههای رسوب 3A4 ،A و 6B و کمتـر ین آن در نمونـه هـا یرسوب 5B1 ،A و 8A مشاهده شد. نتـا یج آزمـونLevene نیـ ز همگن بودن واریانس خطاها را نشان داد (05/0p-value>).
علیرغم اینکه حجم جریانهای آلوده آورده شده بهوسـ یله روانابها و رودخانهها به رسوبات منطقه سیاهکشیم بسیار بیشتر از منطقه آبکنار است (1)، اما عدم اختلاف معنیدار بین غلظـتکل 22 ترکیب PAH و پریلن در نمونههای رسوب دو منطقه را میتوان در ارتباط با تردد فراوان قایقهـا ی موتـور ی صـ یادی و گردشگری در منطقه آبکنار نسبت به منطقه سیاهکشیم دانست.
در مورد ترکیب پریلن نیز باید گفت که نتایج این مطالعه بـاسایر مطالعات صورت گرفتـه د ر رسـوبات سـطحی مصـبی درمناطق حارهای و نیمهحارهای که غلظت بالای این ترکیـ ب را در رابطه با فرآیند بیوژنیک پیشسازههای موجود در خشکی (16 و 35) دانستهاند، همخوانی دارد. در این مطالعات مشـخص شـدهکه پـر یلن در نقـاط مختلـف تولیـ د و از طریـق رودخانـههـا وروانابها به رسوبات سطحی آورده شدهاند (7 و 22). بنـابرا ین میتوان گفت که پریلن در اثر فرآیندهای بیوژنیک در سایر نقاط تالاب انزلی و در خشکی تولید و پس از آن توسط جریانات بـهاین رسوبات آورده شده است.
غلظت ترکیبات PAH در نمونههای تخم
نتایج آنالیز 23 ترکیب PAH در نمونههـا ی تخـم و پارامترهـایمربوط به آنها در جدول 3 نشان داده شده است. غلظت کـل 22ترکیــب PAH (بــه جــز پــریلن) در تخــم دو گونــه حواصــیل خاکستری و پرستو دریایی گونه سـفید بـه ترتیـ ب بـ ین 185 تـا15/284 و 80/157 تــا 69/192 و غلظــت پــریلن در تمــامینمونههای تخم مورد بررسی بین 16/25 تـا 65/44 نـانوگرم بـرگرم وزن خشک ،بهدست آمد.
غلظت نفتالن، فنانترن، ترکیبات متیلفنانترن، پایرن و پـر یلن در تمامی نمونههای تخم مانند رسوبات نسبت به سایر ترکیبات بالاتر بهدست آمد و این در حالی است که نتـا یج آزمـونt-test رابطه معنـ یداری بـ ین غلظـت کـل 22 ترکیـ ب PAH و پـر یلن تجمـع یافت ه در نمون هه ای تخ م در دو منطق ه س یاهکش یم و
آبکنــار در ســطح اعتمــاد 95% را نشــان داد (00/0p-value<). در مجموع غلظت کلی 22 ترکیب PAH و همچنـین پـر یلن در تخم گونهی حواصیل خاکسـتر ی بـه طـور معنـیداری بیشـتر ازگونه پرستو دریایی گونه سفید بهدسـت آمـد . هـم چنـین نتـا یج آزم ون Levene همگ ن ب ودن واری انس خطاه ا را نش ان داد
.(p-value>0/05)
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

برخـ ی محققـ ین ظرفیـ ت متـ ابولیکی، رژیـ م غـ ذایی،متابولیس م و می زان تم اس پوس تی متف اوت در ب ین گون هه ارا از دلایل عمده تجمع مقادیر متفاوت ترکیبـاتPAH در بـدنو در نتیج ه تخــم پرنــدگان دانســتهانــد (19 و 26). جــدای ازرژیم غذایی مختلف، سن بلوغ و ذخیره چربی بالا نیز میتوانند ب هعن وان یک ی دیگ ر از دلای ل احتم الی بـالا ب ودن غلظ تکــل ترکیبــات PAH در محتویــات تخــم گونــه ی حواصــیل خاکســتری نســبت بــه پرســتو در یــایی گونــه ســفید درنظــرگرفته شود. از آنجا که سن بلوغ در گونـ ۀ حواصـ یل خاکسـتر یبین سـه تـا پـنج سـالگی (9) و در گونـ ۀ پرسـتو بـین یـ ک تـا دو سالگی است (30)، بنابراین مقادیر بیشتری از ایـ ن ترکیبـاتدر بدن ایـ ن گونـه انباشـته شـده کـه در نهایـ ت بـه محتو یـ ات تخم آن انتقال مییابد.
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.41 ]


دیدگاهتان را بنویسید