Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

مقدمه
امروزه ما شاهد تغییر دما، الگوی بارندگی، چرخه مواد و عناصر خاک و کاربریها در دنیا میباشیم و پیشبینی میشود که شدت آن در آینده افزایش یابد (11). بنابراین درک پاسـخ گونـههـا دراین شرایط میتوانـد بـه مـا در مـدیریت و حفاظـت جوامـع وگونههای گیاهی کمک نماید. بوم سازگانهای مدیترانهای نسبت به تغییر اقلیم حساسیت بیشـتری دارنـد و پـیش بینـی مـیشـود ک ه ب ا اف زایش خش کی دورهای مواج ه ش وند (13). خش کی تابستانه و شدت نور بالا در این بـوم سـازگانهـا باعـث مـرگو میر بسـیاری از گونـههـای چـوبی در مراحـل اولیـه زنـدگیمیشود (23). گیاهان در مراحـل اولیـه زنـدگی بـه تـنشهـایمحیطی بسیار حساس میباشند (27). بهطوریکه حتی گونههای مختلف جنس بلوط نیـز کـه بـه خشـکی بردبـار هسـتند، قـادربه تحمـل کمبـود آب در طـی فصـل رشـد نبـوده و رویـش وزندهمانی آنها در این شرایط کاهش مییابد (10، 24 و 33).
جنگلهای زاگرس با مسـاحتی حـدود 5/3 میلیـون هکتـاردارای اقل یم مدیتران های هس تند ک ه س ه گون ه بل وط ب رودار
(Quercus brantii Lindl.)، مـازودار (Quercus infectoria Olive.)و ویول (Quercus Libani Olive.) از گونـه هـای اصـلی ایـنجنگلها میباشند. هر چه از شمال زاگـرس بـه سـمت جنـوبحرکت مـی نمـاییم بـا کـاهش رطوبـت از گونـههـای ویول و مازودار کاسته میشود، بهطوری کـه در جنـوب زاگـرس گونـهبرودار تشکیل تودههای خالصی را میدهد (1 و 4).
پاس خه ای ریخت اری، فیزیولوژی ک و رویش ی نه اله ای یکساله این سه گونه بلـوط زاگـرس تحـت تـنش خشـکی درشرایط گلدانی توسط نظری (8) و نیز ارتباط بـین ویژگـیهـایبذر با رویـش چنـد ماهـه اول در گلـدان توسـط ذوالفقـاری وهمکاران (2) مطالعه شد. اما اکثر مطالعات انجـام شـده بـرروی این سه گونه در ارتبـاط بـا نیـاز رویشـگاهی، جنگـلشناسـی وپراکنش آنها در شرایط توپوگرافیکی مختلف متمرکـز اسـت (3، 4، 6 و 7). بهطوریکه تاکنون هیچگونـه تحقیقـی در خصـوص
مقایسه الگـوی رویـش و زنـدهمـانی ایـن سـه گونـه ارزشـمندجنگلهای زاگرس در سنین اولیه رشد، در محیط غیر از گلـدانو در یک شرایط مشابه، انجام نشـده اسـت. از آنجـا کـه رشـدرویشی و ریختاریی نهالها میتواند به وسیله شرایط محیطـی واندازه بذر (28) و یا سرعت جوانهزنی (20 و 21) متـأثر شـود،بنابراین مطالعه خصوصیات رویشی و زندهمانی نهالها در سنین مختلف بسیار حائز اهمیت میباشد. با تمام شدن مواد ذخیرهای بذر در ماههای اول، تأثیرعوامل محیطی بر نهالها بـه طـور قابـلتوجهی افزایش مییابد. از طرف دیگـر نـرخ رشـد نهـالهـا درسنین اولیه که یک ویژگی کلیـدی بـرای عملکـرد و سـازگاریگونهها در زیستگاههای طبیعی است و میتواند یک عامـل م هـمدر موفقیت یک گونه تا سنین بلوغ باشد (15). مطالعـه بـرروینهالهای 5 گونه درختی آمریکای شمالی نشان داد که گونههای سریعالرشد یا کندرشد هیچ تغییری از نظر رویشی در طی صـدسال نداشتند (35).
همچنین شناسایی صفات قابل اندازهگیری آسان و ریختاری که با رویش ارتباط داشته باشند، میتواند به ما در امر اصـلاح واحیاء و انتخاب گونهها و پایـه هـای جنگلـی مناسـبتـر کمـکنماید. ارتباط رویش با صفات کمی بـرگ ماننـد سـطح بـرگ وسطح مخصوص بـرگ (سـطح بـرگ/ وزن بـرگ ) در مطالعـاتمختلف نشان داده شده است (14، 29، 30 و 31). بهطـور کلـیگونههای بردبارتر به عوامل محیطی تمایـل بیشـتری بـه ذخیـرهانرژی در بافتهای ذخیـره ای داشـته و در نتیجـه دارای سـطحبرگ کوچکتر و سـطح مخصـوص بـرگ کمتـر هسـتند (15). نسبت وزن اشباع به وزن خشک برگ (SW/DW) و سطح برگ به وزن اشباع برگ (SSLA) از دیگر صفات کمی بـرگ هسـتندکه به راحتی اندازهگیری شده و میتوانند در ردهبندی گونهها از نظر رویشی کمک نمایند. گونـه هـای بـاSW/DW کمتـر دارایمحتوای آب کمتر و رویش کمتر هستند (16). همچنـینSSLA با ضخامت برگ ارتباط عکس دارد (18). همچنـین بـین تعـدادشاخه با رویش نیز همبستگی مثبت وجود دارد (26).
126873903224

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

بنابراین با توجه به اینکـه در زاگـرس جنـوبی طـول فصـلخشکی نسبت به زاگرس شمالی بیشتر است (جـدول 1، تعـدادماههای خشک و ضریب خشکی بیشتر یاسوج نسبت به بانـه ) و نیز از آنجا که گرم شدن اقلیم در کـره زمـین بـرای اقلـیم هـایمدیترانهای مانند زاگرس با افزایش مدت خشکی همـراه اسـت،در این تحقیق سعی شد تا با انتخاب منطقـه کاشـت در یاسـوجشبیهسازی گردد تا بتوانیم پیشبینی نماییم که تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی آن بیشتر برروی چه گونـه ای از گونـه هـای بلـوطموج ود در زاگ رس ت أثیر منف ی دارد. ه مچن ین ارتب اط ب ین شاخصهای رویشی و زندهمانی با برخی صفات ریختـاری نیـزمـی توانـ د در ارائـه راهکـار بـرای انتخـاب نهـال هـای بهت ر درجنگلکاری با این گونهها کمک نماید.
مواد و روشها
جدول 1. مشخصات اقلیمی ایستگاههای سینوپتیک بانه و یاسوج
ایستگاه یاسوج ایستگاه بانه ویژگی
0 َ40ْ30 0َ0ْ63 عرض جغرافیایی
0 َ35 ْ15 0 َ54 ْ45 طول جغرافیایی
1832 1600 ارتفاع از سطح دریا (متر)
815/01 739/2 میانگین بارندگی سالیانه (میلیمتر)
157/3 173/3 میانگین بارندگی فصل رویش (بهار و تابستان)
14/1 13/74 میانگین دما سالیانه (سانتیگراد)
10 9 تعداد ماههای بالاتر ازC 10
6 5 تعداد ماههای خشک
3286/1 2874/8 ساعات آفتابی
329/53 258/17 ضریب خشکی (25)
برای انجام این تحقیـق در آبـان 1388 بـذور سـه گونـه بلـوطزاگرس (Q. branti, Q. infectoria, Q. libani) بهطور تصادفیاز 53 پایه درخت مادری با حداقل فاصله 100 متـر از یکـ دیگر از منطقه جنگلی آرمـرده در نزدیکـی بانـه در اسـتان کردسـتان جمعآوری شدند به نحوی برای گونه بلـوط ایرانـی (21 پایـه )، دارمــازو (15 پایــه) و ویول (17 پایــه) بــذر درخــت مــادری جمعآوری گردید. سپس در اواخر آذرماه 1388، بذور هـر یـکاز 53 درخت مادری جمعآوری شده (حدود یک کیلـوگرم ) بـا فاصله 10 سانتیمتر در کرتهایی بـه فاصـله 1 متـر و آزمـایشکرتهای خرد شده در قالب طرح کاملاًکاملا تصـادفی و در شـرایط یکسان در عرصه تحقیقـاتی یاسـوج در ارتفـاع 1800 متـری ازسطح دریا کاشته شدند. حجم بذر (میلیمتـر مکعـب) و تعـدادبذر در کیلـوگرم بـه ترتیـب بـرای گونـه بـرودار 88/5 و 171، مازودار 97/3 و 241 و ویول 48/11 و 88 بود. در طول مـدت کاشت و رویش از آذر 1388 تا پاییز سال 1390، نهالهـا مـورد آبیـاری قـرار نگرفتن د و تنهـا علـف ه ای هـرز وجـین ش دند.مشخصات اقلیمی منطقه جمعآوری بذر (بانه واقـع در زاگـرسشمالی) و منطقه کاشت بذر (یاسوج واقع در زاگـرس جنـوبی) در جدول 1 آورده شده است.
رویش نهـال هـا طـی دو مرحلـه در سـال (1389 و 1390) یکبار در اوایل خردادماه (قبل از شروع فصل خشک) و یکبار در اواخــر مهرمــاه (پایــان فصــل رویــش) ثبــت گردیدنــد .شاخصهای رویشی نهالها شامل ارتفاع، تعداد برگ، قطر یقـه ،حجم تنه نهال و نیز رویش ارتفاعی و قطری در طـی مـاههـایخشک سال (ارتفاع و قطر هر یک از نهالها در مهرمـاه منهـایخردادماه) بودند. ارتفاع نهالها با استفاده از خطکـش بـا دقـت میلیمتر و قطر یقـه بـا اسـتفاده از کـولیس دیجیتـالی بـا دقـت میلیمتر اندازهگیری گردید. لازم به ذکر است کـه انـدازهگیـریشاخصهای رویشی نهالها در مهرماه تنها برای نهالهای زنـده بهدست آمد.
درصد زندهمانی نیز در مهرماه هر دو سال بهصورت میانگین زندهمانی نتاج هر درخت مادری در پایان دوره رویش (مهرمـاه ) با استفاده از رابطه 1 بهدست آمـد (9) کـه در آن %SU : درصـد زندهمانی،NSU : تعداد نهـال هـای زنـده در آخـر فصـل رویـش ،NG: تعداد بذر جوانهزده در ابتدای دوره رویش میباشد. صفاتدیگری چون حجم تنه نهال نیز با استفاده از رابطـه 2 بـه دسـت آمد که در آن،SV : حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب)،H : ارتفاعنهال (میلیمتر) وD : قطر نهال (میلیمتر مربع) میباشد.
SU% = NSU/NG[1] SV= πD2/4 × H[2]
شاخصهای دیگری از نهالها ماننـد تعـداد شـاخه، تعـدادجست و وجود و یا عدم وجود خمیـدگی نیـز در هـر دو سـالثبت گردید. سپس کاملترین برگ هر نهال جـدا شـد و پـس ازتهیه تصویر از سطح برگ توسط اسکنر ، سطح برگ با اسـتفادهاز نرمافزار Image j برحسب میلیمترمربع محاسبه گردید (19).
سپس برگها بهمدت 48 ساعت درون آون در دمای 80 درجـهسانتیگراد قرار داده شدند و پـس از آن بـا اسـتفاده از تـرازویدیجیتالی با دقت 001/0 گرم وزن شدند تـا سـطح ویـژه بـرگ(SLA) (میلیمترمربع بر گرم) از نسبت سطح برگ به وزن برگ محاسبه گردد. همچنین SSLA (میلیمترمربع بر گرم) از نسـبتسطح برگ به وزن اشباع بـرگ و نیـزSW/DW از نسـبت وزناشباع برگ به وزن خشک برگ بهدست آمد (16). برای محاسبه وزن اشباع ،نمونهها به مدت 12 ساعت در قـوطی هـای حـاویآب مقطر قرار داده شدند تا به حالت اشـباع خـود برسـند و دراین حالت توزین شدند تا وزن اشباع بهدست آمد.
برای انجام تجزیه و تحلیل آمـار ی نیـز از نـرمافـزار آمـاریSPSS 16.0 استفاده شد. ابتدا توزیـ ع نرمـال داده هـا بـه وسـیله آزمون کولمـوگروف – اسـم یرنوف و همگنـی واریـانس توسـطآزم ون ل ون بررس ی گردی د. بررس ی ت أثیر فص ل و س ال ب ر شاخصهای رویشی و زنـده مـانی نهـال هـای سـه گونـۀ بلـوطزاگرس با اسـتفاده از روشrepeated measurements از رویـۀآنـالیز واری انس (ANOVA) ب ا اس تفاده از زم ان (2 س ال و 2فصل) بهصورت کرتهای خرد شده انجام شـد . بـه نحـوی کـهاثرات ساده و متقابل سال و فصـل بـهصـورت درون گروهـی وگونه نیز بهصورت بـین گروهـی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرارگرفتند (17). مقایسات چندگانه میـ انگینهـا نیـز بـا اسـتفاده ازآزمون دانکن و دوگانه با استفاده از آزمونt-test غ
یر جفتـ ی بـاسطح اطمینان 95 درصد انجام شد. همچنـین بـرای همبسـتگیبین شاخصها نیز از همبستگیهای مناسب مانند پیرسون بـرایدادههای نرمال و کندال برای دادههای زندهمانی و خمیدگی کـهب هص ورت دوت ایی بودن د، اس تفاده گردی د. دوری و نزدیک ی گونهها از نظر شاخصهای رویشـی نیـز بـا اسـتفاده از تجزیـهخوشهای با روش Wards و براسـاس فاصـله اقلیدوسـی انجـامشد. برای این منظور ابتدا دادهها استاندارد شدند تا همه صـفاتاهمیت یکسانی در تعیـین فاصـله بـین گـروههـا داشـته باشـند.
همچنین از تحلیل تشخیص براساس آزمون Wilks lambda بـر روی شاخصهای رویشی برای تعیین میزان صـحت جداسـازیگونهها استفاده شد.
نتایج
126873903224Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

126873903224Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

– نتایج مربوط بـه آنـالیز واریـانس درصـد زنـده مـانی وشاخصهای رویشی نهال در طول زماننتایج حاصل از تجزیه واریانس کلیـه شـاخصهـای رویشـی وزندهمانی نهالهای گونههای مختلف در طی دو سـال رویـش ودو مرحله زمانی رویش حاکی از اختلاف معنیدار در بـین سـهگونه بود. اما اثر اصلی سال برای کلیه شاخصها به جـز درصـدزندهمانی و نسبت برگ سبز به کل معنیدار نبود. هـم چنـین اثـراصلی فصل نیز برای شاخصهایی مانند ارتفاع نهال، قطر یقـه وحجم تنه معنیدار بود، اما تعداد کـل بـرگ در فصـول مختلـفمعنیدار نبود. نتایج اثرات متقابل نیز نشان داد که اثر متقابل سال در فصل نیز در کلیه شـاخص هـای رویشـی بـه جـز قطـر یقـهمعنیدار است. اما اثر متقابل سال در گونه تنها بـرای قطـر یقـه،زندهمانی و نسبت برگ سبز به کل معنیدار بود. همچنین نتـایج اثر متقابل فصل در گونه و نیز اثر متقابل فصل در گونه در سـال نشان داد که برای هیچ یک از شاخصهـای انـدازهگیـری شـدهمعنیدار نیست (جدول2).
– نتایج مقایسه میانگین زندهمانی و شـاخص هـای رویشـینهالها
نتایج مقایسه میانگین برای گونههای مختلف نیز نشان داد که در کلیـه شـاخصهـای رویشـی ان دازهگیـری شـده و نیـز درص دزندهمانی گونه برودار دارای بیشترین میزان نسـبت بـه دو گونـهدیگر بود. اما نسبت برگ سبز به کل گونه برودار میزان کمتـرینسبت به دو گونه دیگـر داشـت (جـدول 3). مقایسـه میـانگینسالهای مختلف نیز نشان داد که ارتفاع و حجم نهـال در سـالدوم بیشتر از سال اول بود اما برعکس تعداد کل برگ و قطر یقه
جدول2. میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط
نسبت
برگ سبز زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل
برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) منابع تغییر
0/24 ** 0/24** 2878655** 79/67* 16/01* 10055/5** بین گروههاگونه
0/02 ns 0/21 ns 1897842** 5/1** 28/61** 284/6** درون گروههاسال
8442681** 12/04** 4/5ns 94/4** فصل
3229458** 0/21 ns 199/1** 16/7** سال × فصل
0/09** 0/08** 351319ns 1/5** 6/3ns 2/47ns سال × گونه
639511ns 0/14ns 0/46ns 1/6ns فصل × گونه
607798ns 0/04ns 0/09ns 2/5ns سال × فصل × گونه
0/015 0/015 274970 0/60 2/5 0/89 خطا
** خطای 1 درصد و ns عدم تفاوت معنیدار میباشد.
جدول 3. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط * خطای 5 درصد،
نسبت برگ سبز به کل زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) تعداد کل برگ قطر یقه نهال نهال (میلیمتر) ارتفاع نهال (سانتیمتر) گونهها
0/66a ±0/02 21/5b ±3/5 284b ±47 2/3b ±0/16/8b ±0/3 7/3b ±0/2 دارمازو
0/52b ±0/02 34/0a ±4/1 719a ±69 2/8a ±0/17/6a ±0/2 8/4a ±0/2 برودار
0/68a ±0/02 26/0b ±3/3 833a ±290 2/3b ±0/16/7b ±0/2 7/5b ±0/3 ویول
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
در ســال دوم کمتــر از ســال اول بــود (جــدول 4). از نظــر شاخصهای مختلف اندازهگیری شده در فصول مختلف به جـزتعداد برگ که تفاوت معنیداری بین بهار و پاییز وجود نداشت ،بقیه شاخصها مانند ارتفاع، قطـر یقـه و حجـم نهـال در پـاییزدارای مقادیر بالاتری نسبت به بهار بود (جدول 5).
نتایج اثرات متقابل نشان داد که اثـر متقابـل سـال در فصـلبرای ارتفاع، تعداد کل برگ و حجـم تنـه نهـال معنـیدار بـود .
بهنحوی که ارتفاع و حجم تنه نهال از بهـار بـه پـاییز سـال دومتفاوت معنیدار بیشتری نسبت به سـال اول داشـتند (شـکل 1).تعداد کل برگ نیز در بهار سال اول بهطور معنـی داری بیشـتر از پاییز بود اما در سال دوم عکس آن بـود و تعـداد کـل بـرگ درپاییز بیشتر از بهار بود.
همچنین اثرات متقابل سال در گونه نیز برای قطـر یقـه، نسـبتبرگ سبز به کل و زندهمانی نهالها معنیدار است. نتـایج نشـانداد که از نظر قطر یقه و زندهمانی پاسخ گونه ویول با دو گونه
نسبت برگ سبز به کل زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) سال
0/66 a ±0/02 43/0 a ±3/0 387 b ±24 2/7 a ±0/1 7/5 a ±0/1 6/5 b±0/1 سال اول
0/60 a ±0/02 12/0 a ±1/3 887 a ±210 2/4 b ±0/1 6/7 b ±0/3 9/2 a ±0/2 سال دوم
حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) فصل
435 b ±133 2/3 b ±0/1 7/1 a ±0/2 7/1 b ±0/1 بهار (خردادماه)
825a ±155 2/8 a ±0/1 7/2 a ±0/2 8/5 a ±0/2 پاییز (مهرماه)
0-239575Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

9571993011624جدول 4. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط در طی سالهای مختلف
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
جدول 5. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط در طی فصلهای مختلف
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
شکل 1. نمودار اثرات متقابل زمان در گونه برای شاخصهای مختلف رویشی
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است.
دیگر در طی دو سال متفاوت بـود، بـهنحـوی کـه در سـال اولگونه مازودار و ویول تفـاوت معنـیداری از نظـر قطـر یقـه وزندهمانی نداشتند و مقادیر کمتری نسبت به گونه برودار داشتند.
اما در سال دوم گونه ویول با دو گونه برودار و مازودار تفاوت معنیداری نداشت و به عبارت دیگر گونه ویول روند کاهشـیکمتری از نظر قطر یقه و زندهمانی نسبت به دو گونه دیگر نشان داد.
– تجزیه خوشهای و تحلیل تشخیص سه گونه بلوط نتایج تجزیه خوشهای براساس کلیه شاخصهای رویشی نهالها برای 43 درخت مادری از سـه گونـه نشـان داد کـه نهـالهـایدرختان مختلف گونه برودار بهراحتی از دوگونـه ی دیگـر جـداشده و در یک خوشه مجزا قرار میگیرند. اما دو گونه ویول و مازودار با هم در یک خوشه قرار گرفتند (شکل 2).

شکل 2. نمودار تجزیه خوشهای درختان مادری مورد مطالعه براساس شاخصهای رویشی نهالها.
b:گونه برودار،li : گونه ویول، in: گونه مازودار
تجزیه تابع تشخیص براساس شاخصهـای ر ویشـی نهـالهـایاندازهگیری شـده نیـز نشـان داد کـه درختـان مـادری گونـههـابراساس دو تابع از هم جدا شدند. نتایج نشان داد کـه تـابع اول99 درصد از واریانس کل بین نهـال هـای سـه گونـه را توجیـهمیکند و تابع دوم تنها یـک درصـد از واریـانس کـل را توجیـهکرده است. صحت طبقـه بنـدی نیـز براسـاس ایـن آنـالیز 5/88درصد بود. همانطور کـه در شـکل 3 مشـاهده مـیشـود گونـهبرودار بهتر از دو گونـه دیگـر جـدا شـد کـه بـا نتـایج تجزیـهخوشهای هماهنگ بود.
– همبستگی درصد زندهمانی و شـاخص هـای رویشـی بـاصفات ریختاری برگ وکیفی نهالها
نتایج همبستگی نشان داد که سطح برگ بـا اکثـر شـاخصهـایرویشی بهخصوص در خردادماه و زندهمانی رابطه مستقیم دارد ،اما با سطح مخصوص برگ این رابطه عکس است (جـدول 6).
126873903224Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

همچنین SSLA نیز با رویش قطری رابطه عکس نشـان داد، امـاSW/SD با هیچ یک از شاخصهای رویشی و زندهمـانی رابطـهمعنیدار نشان نداد. تعداد جست نیز با اکثر شاخصهای رویشی و رویـــش قطـــری و ارتفـــاعی و زنـــده مـــانی در طـــی دوسال رابطه منفـی معنـیدار نشـان داد . امـا از لحـاظ تعـداد شـاخهاین رابطه برای کلیـه شـاخصهـای رویشـی و زنـده مـانی بـه جـزرویـ ش قطـ ری در سـ ال دوم مسـ تقیم بـ ود. خمیـ دگی نیـ زمانند تعداد شـاخه بـا اکثـر شـاخص هـای رویشـی و نیـز رویـشقطـری رابط ه مثبـت معن یدار نش ان داد. از طـرف دیگ ر درص د
زندهمانی خمیدگی تعداد شاخه تعداد جست SW/SD SSLA سطح مخصوص برگ مساحت برگ شاخصهای رویشی
سال اول
0/07** 0/13** 0/02 ns -0/17** -0/02 ns -0/27 ns -0/36* 0/183 ns ارتفاع خرداد
0/07** 0/06** 0/25** -0/17** -0/17 ns -0/22 ns -0/405** 0/18 ns تعداد برگ خرداد
0/1** 0/13** 0/08** -0/23** -0/14 ns -0/22 ns -0/31* 0/28* قطر یقه خرداد
0/1** 0/13** 0/07** -0/23** -0/08 ns -0/24 ns 0/31* 0/308* حجم تنه خرداد
-0/04 ns 0/15** 0/018 ns -0/17** -0/04 ns -0/26 ns -0/34* 0/178 ns ارتفاع مهر
-0/01 ns 0/03 ns 0/21** -0/13** -0/12 ns -0/23 ns -0/32* 0/262 ns تعداد برگ مهر
-0/03 ns 0/16** 0/09** -0/23** -0/15 ns -0/14 ns -0/28* 0/329* قطر یقه مهر
-0/71** 0/06** -0/02 ns -0/02 ns -0/01 ns -0/17 ns -0/205 ns 0/099 ns رویش ارتفاعی
-0/69** 0/06** -0/004 ns -0/04** -0/2 ns -0/33* -0/196 ns 0/1 ns روبش قطری
0/85** 0/009 ns 0/05** -0/08** -0/08 ns -0/24 ns -0/306* 0/28* حجم تنه مهر
سال دوم
0/26** 0/07* 0/05 ns -0/17** -0/002 ns -0/04 ns 0/053 ns 0/42** ارتفاع خرداد
0/25** 0/4** 0/46** 0/16** -0/01 ns -0/03 ns 0/013 ns 0/347* تعداد برگ خرداد
0/27** 0/13** 0/23** -0/43** -0/01 ns -0/06 ns 0/039 ns 0/428** قطر یقه خرداد
0/27** 0/12** 0/22** -0/28** -0/008 ns ns -0/06 ns -0/019 ns 0/291* حجم تنه خرداد
– 0/006 ns 0/06 ns -0/21** -0/26 ns -0/24 ns -0/36* 0/476** ارتفاع مهر
– 0/14** 0/28** 0/07 ns -0/12 ns -0/1 ns -0/208 ns -0/041 ns تعداد برگ مهر
– 0/003 ns 0/13* -0/27** -0/21 ns -0/29 ns -0/35* 0/174 ns قطر یقه مهر
– 0/008 ns 0/18** -0/2** -0/15 ns -0/1 ns -0/2 ns 0/299 ns حجم تنه مهر
– 0/08 ns -0/08 ns -0/2** -0/16 ns -0/18 ns -0/148 ns 0/117 ns رویش ارتفاعی
– 0/01* -0/19** -0/33** -0/02 ns -0/09 ns -0/076 ns -0/051 ns رویش قطری
1 0/01 ns 0/1** -0/28** -0/04 ns -0/05 ns -0/105 ns 0/326* زندهمانی
0-239575Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:13 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید